Notice / News

विज्ञापन नं 7-2077/078, 8-2077/078 र 9-2077/2078 को अन्तरवार्ताको समय तालिका
नतिजा प्रकाशन
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा।
सफल उमेदवारको नामावली प्रकाशन वारे
प्रवेश पत्र वितरण
स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा
परिक्षा मिति, समय र परिक्षा केन्द्र सम्बन्धमा
स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा
Higher Education in Nepal Priorities and Strategies April 2-3, 2021
सुचिकृत हुने सुचना अन्नपूर्णपोष्ट २०७७ पौष १ गते
व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना!
गण्डकी विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्नेवारे सुचना
Language