Bank Details

Bank Name: NMB Bank, Amarsingh Branch , Pokhara
Account No.: 1240144424100016
Account Name: GANDAKI UNIVERSITY AAYA KHATA

उल्लेखित बैंक वा अनलाईन मार्फत् भुक्तानी गरेको भौचर (Voucher) कार्यलय मा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

भर्ना हुँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः

  • प्रवेश परीक्षाको प्रवेश पत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि
  • प्रवेशिका परीक्षा ( एस.एल.सी ) वा सो सरहको लब्धाङ्कपत्र, प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि
  • 10+2 वा सो सरहको ट्रान्सक्रिप्ट र प्रमाणपत्र (Original Certificate) को सक्कल तथा प्रतिलिपि
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि
  • माईग्रेसन सर्टिफिकेट सक्कल
  • आरक्षणका लागि पेश गरेका कागजात
  • विदेशी शिक्षण संस्थाबाट उत्तीर्ण गर्नेहरुको हकमा समकक्षता प्रमाण पत्र
  • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो 4 प्रति

यस गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र २०७९/८० मा सञ्चालन हुने BIT / BBA / BALLB /BSM कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि मिति २०७९/०७/२५ गते लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सफल उमेदवारहरूको योग्यताक्रम (Merit List ) आधारमा प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचीमा नाम प्रकाशित विद्यार्थीहरूलाई तोकिएको समयमा भर्ना हुन सूचित गरिन्छ ।   

Fee structure for 2021/022 intake, Gandaki University

BSM Program -Admission Fee : 35,000 +Security Deposit

BIT Program – Admission Free : 40,000 + Security Deposit

BBA Program – Admission Free: 35,000 + Security Deposit

BALLB Program- Admission Free: 40,000 + Security Deposit

*Security Deposit Amount: 8,000 ( refundable)

नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २0७९/०३/१५ मा प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति कोटातर्फको पहिलो म्याचिङ्गको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना अनुसार वि.फार्मेसी (B.Pharm) कार्यक्रमको छात्रवृत्ति कोटामा यस गण्डकी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि सिफारिस हुनु भएका सम्वन्धित विद्यार्थीहरुले भर्ना हुनका लागि तपशिलमा उल्लेखित गरिए बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु (सक्कल तथा 2/2 प्रतिलिपि) लिई मिति २0७९/ ०३ /१५ देखि २0७९ /०३/ २२  गते सम्ममा विद्यार्थी स्वयम् उपस्थित भई यस विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सम्बन्धित सवैलाई यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ।

तपसिल
भर्ना स्थान :फार्मेसी कार्यक्रम , गण्डकी बिश्व् बिधालय, पोखरा – ३२ , ज्ञानकुन्ज , राजाको चौतरा , कास्की
संपर्क नम्बर : ०६१ – ४६०२५१ ,४६०२५० ,४६०२४९
फार्मेसी कार्यक्रम : ०६१ -४१०२७७
भर्ना गर्ने अन्तिम मितिः २0७९ /०३/ २२ गते कार्यालय समयभित्र।

निर्धारित शुल्कः
छात्रवृत्ति कोटामा छनौट भएका विद्यार्थीहरुका लागि धरौटी रकम रु 8000 र विद्यार्थी कल्याण शुल्क स्वरुप रु 2000।– गरी जम्मा 10000।– (अक्षररुपी रु दश हजार मात्र।)(अन्य शुल्कको हकमा चिकित्सा आयोग र गण्डकी विश्वविद्यालयको नियम अनुसार निर्धारण भए मुताविक हुनेछ।