यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित पुगेका आवेदन फारामहरु स्वीकृत गरिएको छ र कुनै आवेदकको नाम छुट भएमा विश्वविद्यालयमा प्रमाण सहित ७ दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहुनका लांघ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको लागि जानकारी गराईन्छ साथै विज्ञापन नं १/२०७८/७९ देखि विज्ञापन नं ७/२०७८/०७९ सम्मको लिखित परिक्षा सञ्चालन हुने मिति, समय तथा स्थान सम्बन्धी सुचना यसैसाथ प्रकाशन गरिएको छ। प्रवेश पत्र परिक्षा हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि कार्यालयवाट बुझ्न हुन समेत जानकारी का लागि अनुरोध छ।

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search