यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं ४ र ५  उपप्राध्यापक पदमा लिइएको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ताका साथै शिक्षक नियुक्त्ति सम्बन्धि अंङ्क विभाजन र सिफारिस सम्बन्धि कार्यविधि, (२०७७) ले तोकेको मापदण्ड अनुसार निम्नानुसारका उम्मेदवार छनौट हुन सफल हुनु भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ साथै सफल उम्मेदवारहरुले नियुक्त्ति लिनको निम्ति आजका मिति देखि ७ दिन भित्र यस विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय मुस्ताङचोक, पोखरामा सम्पर्क गर्न हुन समेत सूचित गरिन्छ।

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search