गण्डकी विश्वविद्यालय पोखराका लागि तपसिलमा उल्लेखित शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदहरु खुल्ला प्रतियोगिताबाट करार सेवामा पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट प्रथम पटक प्रकाशित मितिदेखि २१ दिनभित्र र त्यसपछि दोव्वर दस्तुर तिरी ७ दिनसम्म विश्वविद्यालयको कार्यालय, मुस्ताङ्गचोक, पोखरामा रितपूर्वक दरखास्त फाराम वुझाउन आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघि प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कारवाहि गरिने छैन । आवेदकले गण्डकी विश्वविद्यालयको रा.वा.वैङ्क, पृथ्वीचोक पोखरामा रहेको खाता नं.३०२०१००००१९४८००१ GANDAKI BISHWOBIDHYALAYA (AAYE KHATA) मा आवेदन दस्तुर वापतको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर सम्लग्न गरी नियमानुसार आवेदन फाराम बुझाउनु पर्ने छ ।

तपसिल

क)    शैक्षिक पदहरु संख्या दस्तुर रु
विज्ञापन नं. पद विषय
1।078/079 उप- प्राध्यापक खेलकुद व्यवस्थापन

(Sport Management)

800
२।078/079 उप-प्राध्यापक शारिरीक शिक्षा

(Physical Education)

800
३।078/079 उप- प्राध्यापक सुचना तथा प्रविधि

( Information Technology

2 800
४।078/079 उप-प्राध्यापक Electronics ८००
५।078/079 उप-प्राध्यापक Pharmaceutics ८००
६।078/079 उप-प्राध्यापक Natural Products Chemistry / Pharmacognosy) 2 ८००
7।078/079 Laboratory In-charge B. Pharmacy 1 600

 

शिक्षकका लागि आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता

१.उपप्राध्यापकखेलकुद व्यवस्थापन (Sport Management):- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट उमेदवारले  खेलकुद व्यवस्थापन (Sport Management) विषयमा स्नातक तह पूरा गरेको र दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह (Master In Business Administration) in (Sport Management) विषयमा न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा उर्त्तिण गरेको हुनुपर्ने छ।विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेकाको हकमा समकक्षताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्ने छ।

. उप-प्राध्यापक- (शारिरीक शिक्षा (Physical Education):- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट उमेदवारले शारिरीक शिक्षा (Physical Education) विषयमा स्नातक तह पुरा गरेको र दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह शारिरीक शिक्षा (Physical Education) विषयमा न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेकाको हकमा समकक्षताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्ने छ।

३. उपप्राध्यापक – सूचना प्रविधि (Information Technology/Electronics):- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शिक्षण संस्थाबाट उमेदवारले चार वर्षे स्नातक तह (IT or ICT, or computer Science, or Software, or Electronics, or Information System) or Equivalent  विषयमा पूरा गरेको हुनुपर्ने र दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह सम्वन्धित विषयमा न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा (Thesis सहित) उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेकाको हकमा समकक्षताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्ने छ।

. उपप्राध्यापक-फार्मेसि (Pharmaceutics): मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट उमेदवारले(Major: Pharmaceutices, or Industrial Pharmacy, or Drug Delivery System) विषयमा M. Pharm न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेकाको हकमा समकक्षताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्ने छ। उमेदवार Nepal Pharmacy Council मा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ।

. उपप्राध्यापक (Natural Products Chemistry/Pharmacognosy):- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट उमेदवारले (Major: Natural Products Chemistry/Pharmacognosy) विषयमा M. Pharm न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेकाको हकमा समकक्षताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्ने छ।उमेदवार Nepal Pharmacy Council मा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ।

. Laboratory In-Charge: – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट उमेरदवारले B. Pharm विषयमा न्यूनतम प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेकाको हकमा समकक्षताको प्रमाण-पत्र अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्ने छ। उमेदवार Nepal Pharmacy Council मा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ।

उमेरको हद  : – शिक्षक तर्फ ५८ वर्ष ननाघेको ।

आवेदन फारम पाईने स्थान :- गण्डकी विश्वविद्यालयको कार्यालय, मुस्ताङ्गचोक, पोखरा

पुनश्चः-थप विस्तृत जानकारिका लागिः

Phone:-  +977-61460249/50/51 

जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

मुस्ताङ्गचोक पोखरा

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search