यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं. ०८/०७७/०७८ सहायक प्रशासक (सातौ तह) पदमा लिइएको लिखित परीक्षा तथा अनतरवार्तामा साथै कर्मचारी नियुक्त्ति सम्बन्धी अङ्क विभाजन र सिफारिस सम्बन्धित कार्यविधि, २०७७ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार निम्नानुसारका उमेदवार छनौट हुनु भएकाले यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ।

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search