यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित पुगेका आवेदन फारामहरु स्वीकृत गरिएको छ र कुने आवेदकको नाम छुट भएमा विश्वविद्यालयमा प्रमाण सहित ७ दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहुनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालहरुको लागि जानकारी गराईन्छ साथै विज्ञापन न ११/२०७७/78 देखि बिज्ञापन नं १५/२०७७/०७८सम्मको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय तथा विज्ञापन नं १६ देखि १९ सम्मको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना यसैसाथ प्रकाशन गरिएको छ ।परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिने र प्रवेश पत्र परीक्षा हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि कार्यालयवाट वुझ्न हुन समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ।

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search