यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशन्ति व्यवस्थापन समिमतको निर्णय अनसुार पूर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित
पगुेका आवेदन फारमहरु स्वीकृत गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवालहरुको लागि जानकारी गराईन्छ साथै सम्बन्धित विज्ञापनहरुको परीक्षा सञ्चालन हनुे मिति, समय र परीक्षा केन्द्र तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सचुना पछि प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

Recommended Posts