स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा

 In Notices

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशन्ति व्यवस्थापन समिमतको निर्णय अनसुार पूर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित
पगुेका आवेदन फारमहरु स्वीकृत गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवालहरुको लागि जानकारी गराईन्छ साथै सम्बन्धित विज्ञापनहरुको परीक्षा सञ्चालन हनुे मिति, समय र परीक्षा केन्द्र तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सचुना पछि प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search