यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्वानुमान प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुको परिक्षा मिति, समय र पिरक्षा केन्द्र तपसिल वमोजिम क़ायम गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सरोकारवालाहरु जानकारीका लांघ अनुरोध छ।

स्वीकृत नामावलीहरु

 

Recommended Posts