यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको लिखित परीक्षामा देहायका विज्ञापन नं र पदहरुमा सफल हुनु भएका तपशिलका उमेदवारहरुलाई अन्तरवार्ताको लागि निम्न मिति समय र स्थानमा आफ्ना सक्कल प्रमाण पत्र र प्रवेशपत्र सहित उपस्थितिको निम्ति अनुरोध गरिन्छ।

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search