बि. फार्मेसी (B.Pharm) कार्यक्रमको स-शुल्क तर्फको पहिलो म्याचिङ (First Matching) तर्फको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा ( कानुन/ फार्मास्यूटिक्स )प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बि. फार्मेसी (B. Pharm) कार्यक्रमको छात्रवृत्ति कोटा तर्फको दोस्रो चरणको पुनः म्याचिङको भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।