प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Proposal) को मूल्यांकन र आर्थिक प्रस्ताव (Financial Proposal) खोल्ने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Notice for Bid: Construction of Administrative Building of Gandaki University

Invitation for Bid: Supply of Equipment’s for Microbiology Lab at Gandaki University

Invitation for Bid: The procurement of Supplying, Installation and Fittings of AC Units at Gandaki University

सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना