बि. फार्मेसी (B.Pharm) कार्यक्रमको स-शुल्क तर्फको दोस्रो चरणको म्याचिङ (Second Matching) तर्फको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

बि. फार्मेसी (B.Pharm) कार्यक्रमको स-शुल्क तर्फको पहिलो म्याचिङ (First Matching) तर्फको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

बि. फार्मेसी (B. Pharm) कार्यक्रमको छात्रवृत्ति कोटा तर्फको दोस्रो चरणको पुनः म्याचिङको भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

बि. फार्मेसी (B. Pharm) कार्यक्रमको छात्रवृत्ति कोटा तर्फको दोस्रो चरणको भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

बि. फार्मेसी (B. Pharm) कार्यक्रमको छात्रवृत्ति कोटा तर्फको भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

BALLB 3rd Merit/Quota List

B.A.LL.B -भर्ना सम्बन्धि सूचना