BALLB 3rd Merit/Quota List

B.A.LL.B -भर्ना सम्बन्धि सूचना

BBA-भर्ना सम्बन्धि सूचना

BSM-भर्ना सम्बन्धि सूचना

BIT-भर्ना सम्बन्धि सूचना

Merit List प्रकाशन सम्बन्धमा

Entrance Result 2023