0

नतिजा प्रकाशन

यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं ४ र ५  उपप्राध्यापक पदमा लिइएको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ताका साथै शिक्षक नियुक्त्ति सम्बन्धि अंङ्क विभाजन र सिफारिस [...]

0

नतिजा प्रकाशन

यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं १, २, र ३ ०७८/०७९ उपप्राध्यापक पदमा लिइएको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ताका साथै शिक्षक नियुक्त्ति सम्बन्धि अंङ्क [...]

0

Roster of Experts 

Research Center and Invention and Innovation Center (RC-II) is one of the core units of Gandaki University (GU) to cater science and community from a new perspective. It encourages, supports, and [...]

0

उपप्राध्यापकहरुको स्वीकृत नामावली, लिखित परीक्षा समय तालिका सम्बन्धमा ।

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित पुगेका आवेदन फारामहरु स्वीकृत गरिएको छ र कुनै [...]