Bachelors of Sports Management

Sports-Management-Courses

Bachelor of Sports Management (BSM) is a state of the art course in Nepal and Gandaki University is the first University of Nepal to introduce this dynamic study program. BSM is a four-year full time study program spread over eight semesters, consisting of 52 courses with 156 academic credit hours. The curriculum is built on key subject areas, core and practical elements targeting learning competencies for starting professional career as well as managerial job in sports management and pursing advanced management knowledge.

BSM program at Gandaki University focuses on developing sports’ leaders. Nepalese youngsters will be trained to become sports and business managers with critical and creative thinking skills which will develop their communication and problem solving skills.

After completion of this degree, students will be qualified and well versed in the particular expertise and will be able to showcase their knowledge. Students who want to pursue their further studies will be able to join Masters in Sports Management and other related programs.

Entrepreneurship skills are developed in the students during this course which is the key element of this program. Students will be able to work in government and non-government organizations as a sports expert or a manager and compete in other national and international markets as well. Students will have the opportunity to not only learn about sports and management but also to focus and pursue the area or industry they are interested in.

नतिजा प्रकाशन

यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं. 04/077/078 (अनुसन्धान उप-प्रध्यापक) र विज्ञापन नं. (05/077/078) (उप प्रध्यापक – ICT) पद्मा लिइएको लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्तामा साथै शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धित अंङ्क विभाजन र सिफारिस सम्बन्धित कार्यविधि २०७७ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार निम्नानुसारको उमेदवारहरु छनौट हुनु भएकोले यो सुनना प्रकाशन गरिएको छ।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा।

गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले विभिनन्न मितिमा तपसिल वमोजिमको विज्ञापन नं (०४-०९/०७७/०७८), पद र तबका लागि लिइएको लिखित परीक्षाओं सफल उम्मेदवारको नाम वर्णानुक्रम अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ साथै हाल कोदंड-१९ को विषम परिवेशका कारण लिखित परिक्षामा सफल हुने उम्मेदवारको अन्तरवार्ताको समय तालिका पड़ प्रकासित गढ़ने व्यहोरा समेत जानकारीका लांघ अनुरोध छ।

सफल उमेदवारको नामावली प्रकाशन वारे

यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं. ०१/ ०७७/०७८ (अनुसन्धान सह- प्रध्यापक) पदमा लिईएको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्तामा निम्नानुसारका उमेदवारहरु छनौट हुन भटको हुँदा निजहरुलाई नियूक्तिको लागि सिफारिस गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

सिफारिस गरिएको उमेदवारहरु:

अन्तरवार्तामा उपस्थिती हुने।

यस गण्डकी विश्वविद्यालय, जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिद्वारा लिईएको विज्ञापन नं. ०१/०७७/०७८ (अनुसन्धान सह-प्राधयापक) विषयको लिखित परीक्षामा निम्नानुसारका उमेदवारहरु उत्तीर्ण हुनुभएको हुँदा तपशिल अनुसारको मिति र समयमा हुने गरि निर्धारण गरिएको अन्तरवार्तामा आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता प्रमाणपत्रका सक्कल प्रतिहरु सहित उपस्थित हुन यो सुनना प्रकाशित गरिएको छ साथै लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उमेदवारको नामावली वर्वानुक्रम अनुसार हुने गरि प्रकाशित गरिएको छ।

स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशन्ति व्यवस्थापन समिमतको निर्णय अनसुार पूर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित
पगुेका आवेदन फारमहरु स्वीकृत गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवालहरुको लागि जानकारी गराईन्छ साथै सम्बन्धित विज्ञापनहरुको परीक्षा सञ्चालन हनुे मिति, समय र परीक्षा केन्द्र तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सचुना पछि प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

परिक्षा मिति, समय र परिक्षा केन्द्र सम्बन्धमा

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्वानुमान प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुको परिक्षा मिति, समय र पिरक्षा केन्द्र तपसिल वमोजिम क़ायम गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सरोकारवालाहरु जानकारीका लांघ अनुरोध छ।

स्वीकृत नामावलीहरु

 

स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्वानुमान प्राकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिनेश तपसिलका आवेदकहरुको आवेदन फाराम स्वीकृत गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारहरुका लागि जानकारी गराउदै परिक्षा सञ्चालन हुने मिति, समय र परिक्षा केन्द्र को सुनना यहाँ प्रकासित गरिएको छ। साथै दर्ता भइ यस नामावलीमा समावेश नभएका आवेदकहरुको हकमा थप जानकारी लिनुपरेकाले लिखित परिक्षा हुनुभन्दा १ हप्ता अगाडि विश्वविद्यालयमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्नुहुन समेत जानकारी गराईन्छ।